KONKURS
na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości

II edycja
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego ogłosiły 20 kwietnia 2011 II edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury. Patronat medialny objął Rynek Kolejowy.

Konkurs przeprowadzono w kategorii prac magisterskich, obronionych na uczelniach na obszarze RP od 1 października 2010 do 30 września 2011 na ocenę co najmniej dobrą. Tematyka pracy powinna dotyczyć zagadnień związanych z budową oraz eksploatacją Kolei Dużych Prędkości. Prace mogły dotyczyć w szczególności zagadnień technicznych, projektowania, budowy lub eksploatacji Kolei Dużych Prędkości albo aspektów ekonomicznych, społecznych czy socjologicznych wprowadzenia w Polsce pasażerskich połączeń kolejowych z dużymi prędkościami.

Sponsorami II edycji konkursu były następujące przedsiębiorstwa i instytucje:

ASTALDI S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Aste Sp. z o.o.
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
DSS S.A.
Instytut Kolejnictwa
Siemens Sp. z o.o.
Thales Polska Sp. z o.o.


Do oceny prac organizatorzy zaprosili wybitnych przedstawicieli nauki z całej Polski. W składzie Kapituły zasiedli:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Anuszczyk; Politechnika Łódzka
Prof. nadzw. dr hab. Sławomir I.Bukowski; Politechnika Radomska
Prof. dr hab. Stanisław Miecznikowski; Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski; Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik; Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Adam Szeląg; Politechnika Warszawska


Dla laureatów konkursu przewidziane były następujące nagrody :

1. Nagroda główna w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Trzy wyróżnienia w wysokości po 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych laureaci konkursu otrzymają propozycję podjęcia odpłatnej pracy na okres 6 miesięcy w firmach sponsorujących konkurs.

W dniu 17 listopada 2011 odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu, na którym w wyniku głosowania zostali wyłonieni laureaci. Ocena zgłaszanych prac została dokonana przez Kapitułę w oparciu o poniższe kryteria: 1.Zgodność tematyki pracy z kolejami dużych prędkości. 2.Możliwość praktycznego wykorzystania pracy. 3.Wartość naukową pracy. W wyniku głosowania Kapituła przyznała następujące nagrody:
3 wyróżnienia po 8 000 zł
 • Dariuszowi Bartosińskiemu za pracę magisterską pt.”Analiza wpływu planowanej Kolei Dużych Prędkości PKP-Y na wybrane elementy środowiska z wykorzystaniem narzędzi GIS”.
  streszczenie pracy
 • Wojciechowi Gawędzie za pracę magisterską pt.”Wpływ kolei dużych prędkości na warunki ruchu w korytarzu transportowym”.
  streszczenie pracy
 • Kindze Grębosz za pracę magisterską pt.” Koncepcyjny projekt szybkiego pociągu pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce”.
  streszczenie pracy
  Nagroda główna nie została przyznana.
  Do pobrania:
  regulamin konkursu II edycja
  Podsumowanie I edycji konkursu na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości więcej