Rozporządzenia, obwieszczenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.Akty wykonawcze do ustaw
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym została uzupełniona o ponad 30 aktów wykonawczych. Wykaz tychże aktów został sporządzony w postaci tabeli, wg stanu na dzień 31.05.2004 r.

Wykaz aktów wykonawczych (rozporządzeń) uzupełniających Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności została uzupełniona o ponad 20 aktów wykonawczych, głównie w oparciu o artykuł 9 i 10 ustawy. Wykaz tychże został sporządzony w postaci tabeli, wg stanu na dzień 31.01.2004 r.

Wykaz aktów wykonawczych (rozporządzeń) uzupełniających Ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku
w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

Załącznik do Rozporządzenia zawiera wykaz jednostek badawczych upoważnionych do przeprowadzania na zlecenie przedsiębiorstw, badań wymaganych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji: typu budowli, typu urządzenia lub typ pojazdu, przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2005 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 października 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.